บทความล่าสุด

  คณะนักร้องประสานเสียง “A BYU Cappella Sensation Vocal Point” มหาวิทยาลัยบริคัม ยัง (Brigham Young University) สหรัฐอเมริการ่วมเดินสายแสดงคอนเสิร์ตการกุศุลหลายแห่งในประเทศไทย
  ศาสดาพยากรณ์ได้รับการเชิดชูเกียรติสำหรับชีวิตที่อุทิศตนรับใช้เหมือนพระคริสต์
  เมื่อเราปฏิบัติศาสนกิจ เรากำลังเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์และทำหน้าที่ตัวแทนของพระองค์ในการดูแล หนุนใจ และทำให้คนรอบข้างเราเข้มแข็ง
  ประเทศไทย– สมาชิกหลายร้อยคน มิตรสหาย และผู้สอนศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมใจกันมาต้อนรับเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองระหว่างการเดินทางเยือนภาคเอเชียเมื่อเร็วๆ นี้
  การปฏิบัติศาสนกิจและการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจสามารถช่วยให้เราน้อมใจพึ่งพาการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำทางเราในการรับใช้และชีวิตประจำวัน
  ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพบกับคณะผู้แทนที่นำโดยคณะกรรมการศาสนา (CRA) ของเวียดนามเมื่อวันอังคาร
  ฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง และผู้นำศาสนจักรท่านอื่นๆ แบ่งปันข่าวสารในภาคการประชุมห้าภาค คำปราศรัยของพวกท่านครอบคลุมหัวข้อหลากหลาย รวมทั้งงานเผยแผ่ศาสนา การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ และภาระรับผิดชอบส่วนตัว
  การสำเร็จการศึกษาจากเซมินารีและสถาบันจะเพิ่มพูนความสามารถให้ท่านเป็นเลิศในการทำสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ปีติสุขที่แท้จริงจะเป็นของท่าน!