Fiji

บทความล่าสุด

พลังอำนาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า

พระวิหารแต่ละแห่งเป็นพระนิเวศน์อันบริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และว่าในนั้นเราแต่ละคนอาจเรียนรู้และรู้ถึงพลังอำนาจของความเป็นพระผู้เป็นเจ้า

The Sealing Power


Published on Jul 11, 2012

A woman bears testimony of the sealing powers of the priesthood.

พรของพระวิหาร

พรของพระวิหารสำคัญต่อเราแต่ละคนและทุกคน  เพื่อทุกคนจะได้รับพรของพระวิหาร พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางให้เราสามารถช่วยคนที่ไม่มีเงินค่าเดินทางไปพระวิหาร

ฐานะปุโรหิตกับครอบครัว

กิจกรรมทั้งหมดในศาสนจักรคือการเห็นชายหญิงกับลูกๆ ของพวกเขามีความสุขที่บ้าน ผนึกกันเพื่อกาลเวลาและชั่วนิจนิรันดร์

ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังและกลับใจ

กฎข้อแรกของสวรรค์ตามที่เราทราบคือการเชื่อฟัง  ท่านบิดาอับราฮัมผู้เป็นเหตุแห่งพรที่สัญญาไว้และพันธสัญญาที่เราทุกคนได้รับ ท่านได้รับสัญญานั้นผ่านการเชื่อฟังโดยไร้ข้อกังขา

อัญเชิญพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตเรา

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอันเปี่ยมปีตินี้ ขอให้เราเลือกเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นโดยอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตเรา ขอให้เราเชื้อเชิญผู้อื่นมารับส่วนของสิทธิพิเศษเดียวกันนี้เพื่อพระวิญญาณของพระเจ้าจะ “ทรงนำ [เรา] ไปในวิถีแห่งปัญญาเพื่อ [เรา] จะได้รับพร, ความรุ่งเรือง, และการปกปักรักษา” ตลอดชีวิตของเรา

ทำให้โลกสว่าง

ตั้งแต่ดาวดวงใหม่ปรากฏครั้งแรกเหนือเบธเลเฮม คริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งแสงไฟมาตลอด ซึ่งเตือนเราว่าพระเยซูคริสต์คือความสว่างของโลก เราสามารถร่วมกันฉลองการประสูติของพระองค์โดยทำให้โลกสว่างขึ้น เราเพียงติดตามพระองค์ - พระชนม์ชีพของพระองค์ แบบอย่างของพระองค์ และคำสอนของพระองค์ เมื่อทำเช่นนั้น เรามีพลังที่จะ #ทำให้โลกสว่าง

25วัน 25วิธี รับใช้ทั่วโลก

ช่วงเวลาคริสต์มาสเตือนเราว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแสงสว่างของโลก ปีนี้เราขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการวันแห่งการรับใช้ทั่วโลกที่เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติตามแบบอย่างของพระคริสต์  ท่านสามารถใช้ตารางนี้วางแผนกิจกรรมของท่านตลอดช่วงเวลา 25 วันจนถึงวันคริสต์มาส  

การเลี้ยงดูบุตรโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

ข้าพเจ้าสนับสนุนฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย  ข้าพเจ้าขอกล่าวคำพยานว่าท่านเหล่านี้ได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า  “การสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด” เป็นการเปิดเผยที่ท่านได้รับเพื่อช่วยเตรียมบิดามารดาและผู้ปกครองของแต่ละครอบครัวได้เรียนรู้ถึงวิธีเลี้ยงดูบุตรโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในแต่ละครอบครัวของเขาทั้งหลาย

นำวันสะบาโตเข้ามาในบ้านของเรา

การรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่โบสถ์และในบ้านของเราจะเพิ่มศรัทธาของเราในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ พระบุตรผู้เป็นที่รักของพระองค์ได้

สตรีในพระกิตติคุณ

ข้าพเจ้าได้รับพรอย่างมากผ่านการสอนของคุณแม่ข้าพเจ้าและจากการเป็นคู่ชีวิตของภรรยาข้าพเจ้า ไม่ว่าสภาพการณ์ของท่านจะเป็นเช่นไร ขอให้ท่านแสวงหาศรัทธา ความหวัง และจิตกุศล พร้อมทั้งเรียนรู้จากสตรีผู้ยิ่งใหญ่ในพระกิตติคุณ

เลือกศรัทธา

อนาคตของศรัทธาท่านไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่โดยการเลือก

ดิฉันรู้สึกว่าม่านกั้นโลกวิญญาณบางลงขณะทำงานนี้

ดิฉันรู้ว่าเมื่อเราลงมือทำ เราจะรู้ได้ว่างานนี้เป็นพรต่อชีวิตเรามากมายเพียงใดที่เราได้ช่วยจิตวิญญาณของพี่น้องของเรา 

ศรัทธาที่ไม่เคยถดถอย

การรักษาพระบัญญัติ โดยการสวดอ้อนวอน การศึกษาพระคัมภีร์ การทำตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม  การเป็นธิดาที่ดีของพระผู้เป็นเจ้า ทำให้ดิฉันพบทางแห่งความสุขอย่างแท้จริง

ความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในการเดินทางกลับสู่บ้านบนสวรรค์ของเรา

เป็นความสว่างให้ผู้อื่น

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเราทรงประกาศว่า “เราเป็นความสว่างของโลก”  ข้อประกาศเช่นนั้นเป็นเครื่องหมายที่ให้ไว้เมื่อพระองค์ประสูติ ดาวดวงใหม่จะปรากฏทางทิศตะวันออกซึ่งจะนำนักปราชญ์ไปเฝ้าพระองค์ที่เยรูซาเล็ม

เอ็ลเดอร์สตีเวนสันร่วมฉลอง 50 ปีพระกิตติคุณในประเทศไทย

เมื่อเอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์มาเยือนกรุงเทพในเดือนพฤศจิกายนปี 1966 ท่านถวายคำสวดอ้อนวอนอุทิศเพื่อการเผยแผ่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในอาณาจักรไทย  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายค่อยๆ ก้าวทีละน้อยในช่วงแรก และเวลานี้เราประจักษ์ถึงการเติบโตเป็นอันมากที่เกิดขึ้นในช่วงตลอด 50 ปีที่ผ่านมา  

การประชุมสภาวอร์ดและการประชุมศีลระลึก

พระเจ้าทรงมีพระเมตตาอันไม่มีขอบเขตให้แก่บุตรธิดาของพระองค์จึงได้ทรงจัดหาหนทางต่างๆ อยู่เสมอเพื่อช่วยนำพวกเขาไปสู่ความสูงส่งและชีวิตนิรันดร์  ความช่วยเหลืออย่างหนึ่งมาในรูปแบบของสภา

พรของการนมัสการพระวิหาร

ประสบการณ์ “การนมัสการพระวิหาร” ครั้งแรกของข้าพเจ้ากับภรรยาเกิดขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม ปี 1981 เมื่อเราได้รับเอ็นดาวเม้นท์และผนึกในพระวิหารโตเกียว เราไม่ได้เข้าใจอะไรมากนักในตอนนั้นแต่เราถือว่านับแต่นั้นเป็นต้นมาการนมัสการพระวิหารเป็นพรในชีวิตเราทุกวัน

การถือปฏิบัติวันสะบาโต

วิดีโอคำแนะนำเรื่องการการถือปฏิบัติวันสะบาโต

การแต่งงานกับเพศเดียวกันและระเบียบของศาสนจักร

วิดีโอการสัมภาษณ์เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเรื่องกฏของศาสนจักรเกี่ยวกับการแต่งงานกับเพศเดียวกัน

ศีลระลึกและการชดใช้

ศาสนพิธีศีลระลึกต้องศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์มากกว่านั้นสำหรับเราแต่ละคน

Sacredness of the Sacrament

(Matthew 26:26-29) L. Tom Perry speaks about the sacredness of the Sacrament. (2:59)

ศีลระลึก—การเริ่มใหม่สำหรับจิตวิญญาณ

พระวิญญาณทรงรักษาและเริ่มจิตวิญญาณของเราใหม่ พรที่สัญญาไว้ของศีลระลึกคือเราจะ “มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ [เรา] ตลอดเวลา”

Partake of the Sacrament

Elder Dallin H. Oaks speaks about the sacrament prayers. (1:48)

การประชุมศีลระลึกและพิธีศีลระลึก

พิธีการศีลระลึกทำให้การประชุมศีลระลึกเป็นการประชุมที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดในศาสนจักร

งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่นประจำปี 2558 หรือ Family Values Award 2015

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ใคร่ขอประชาสัมพันธ์งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่นประจำปี 2558 หรือ Family Values Award 2015 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2015 เวลา 11:00-12:30 น. ณ อาคารประชุมของศาสนจักร ฯ บนถนนแจ้งวัฒนะ

ศีลระลึก

การรับส่วนศีลระลึกเป็นศาสนพิธีส่วนตัวมาก  เราไม่สามารถขอให้ใครรับส่วนแทนเราได้  พันธสัญญาที่เราทำกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องส่วนตัวโดยธรรมชาติวิสัย  เราควรทำให้การรับส่วนศีลระลึกของเราในแต่ละสัปดาห์เป็นคำมั่นสัญญาส่วนตัวกับพระผู้เป็นเจ้า

การรักษาพันธสัญญาปกป้องเรา เตรียมเรา และให้พลังเรา

เราเป็นสตรีจากทุกวัยผู้ทำพันธสัญญา ที่เดินบนเส้นทางแห่งความเป็นมรรตัยเพื่อกลับไปที่ประทับของพระองค์

เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์ฝากภารกิจสองข้อ เพื่อช่วยศาสนจักรเติบโต

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ ปราศรัยต่อสมาชิกกว่าสองพันคนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมพิเศษเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2015

ดำเนินชีวิตอย่างแน่วแน่ต่อศรัทธา

เราแต่ละคนจะได้รับพรอย่างมากถ้าเรารู้เรื่องราวแห่งศรัทธาและการเสียสละซึ่งนำบรรพบุรุษของเรามาสู่ศาสนจักรของพระเจ้า

ทำความรู้จักผู้ประสาทพรคนที่สองของประเทศไทย

สำหรับผม บทบาทของปิตุในบ้านและผู้ประสาทพรคล้ายกันมาก

ผู้นำแอลดีเอสร่วมแสดงความยินดีพระคาร์ดินัลรูปใหม่

เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ประธานภาคเอเชีย พร้อมด้วยเอ็ลเดอร์วิศิษฐ์  คณาคำ สาวกเจ็ดสิบภาค และประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์ ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ เข้าพบแสดงความยินดีต่อพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

รากและกิ่ง

การเร่งงานพระวิหารและประวัติครอบครัวในสมัยของเราจำเป็นต่อความรอดและความสูงส่งของครอบครัว

Discover Your Family History. Discover Your Story.

Every family has a story. What's yours? Learn more about your story and find strength for your life in the example and experiences of your ancestors. (2:42)

ค้นหาสันติสุขที่ยั่งยืนและสร้างครอบครัวนิรันดร์

นี่คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่ให้รากฐานนี้ซึ่งเราจะพบสันติสุขที่ยั่งยืนและสร้างหน่วยครอบครัวนิรันดร์

สมาชิกแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ เยือนประเทศไทย

อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ เยือนประเทศไทยพบสมาชิก ผู้สอนศาสนา แบ่งปันข่าวสารแห่งพระกิตติคุณ ศึกษาชีวประวัติเพิ่มเติม...

มือสะอาดและใจบริสุทธิ์

เราต้องพิสูจน์ค่าควรและเชื่อฟังพระบัญญัติก่อนที่เราจะเข้าพระนิเวศน์ของพระเจ้าได้

หนังสือ

งานพระวิหารและประวัติครอบครัวควรเป็นส่วนที่ทำเป็นประจำในการนมัสการส่วนตัวของเรา

Don’t Underestimate the Deceased

Elder Quentin L. Cook testifies of the importance of family history work in conjunction with temple work to save our dead and link families eternally.(0:52)

เลียโฮนา เดือนสิงหาคม 2015

สานุศิษย์และการปกป้องการแต่งงาน หน้า 18, 28, 80
ความปลอดภัยในมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้า หน้า 24
พิน โพสต์ ทวีต: ทำให้ความจริงท่วมแผ่นดินโลก หน้า 48

ถ้าท่านขาดสติปัญญา

พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยความจริงแก่ผู้ที่แสวงหาตามที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

การเปิดเผยที่เทลงมาบนโจเซฟ สมิธ ยืนยันว่าท่านคือศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

จงดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์

เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ เราสนับสนุนศาสดาพยากรณ์และเลือกดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของท่าน

The First Vision

President Gordon B. Hinckley teaches about the First Vision (1:16)