บทความล่าสุด

  กระตุ้นให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเตรียมพร้อมทางวิญญาณสำหรับพระวิหาร
  คำเชื้อเชิญปี 2020 ของข้าพเจ้าถึงท่านทั้งหลาย โดย ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
  ฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด มีขุมทรัพย์แห่งความจริงที่จะนำทุกคนที่อ่านด้วยความจริงใจไปยังพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
  คริสต์มาสนี้ นึกถึงวิธีที่ท่านสามารถเป็น #แสงส่องโลก และเปลี่ยนคริสต์มาสให้เป็นเทศกาลแห่งการรับใช้ เชิญมาร่วมกับเราในการทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดโดยการปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่นทีละคน – เหมือนพระคริสต์ทรงทำ
  เนลสันจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไปเยือนวิสุทธิชนและคนอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019
  การปฏิบัติศาสนกิจของเราคือช่วยให้ผู้อื่นมีโอกาสรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นจึงให้พวกเขากระทำด้วยตนเองและเดินไปตามเส้นทางแห่งพันธสัญญา
  ผู้นำที่ซื่อสัตย์เหล่านี้จะเยือนสี่ประเทศในเจ็ดวันโดยจะเดินทางมาเวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ และอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019