Fiji

บทความล่าสุด

เอ็ลเดอร์สตีเวนสันร่วมฉลอง 50 ปีพระกิตติคุณในประเทศไทย

เมื่อเอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์มาเยือนกรุงเทพในเดือนพฤศจิกายนปี 1966 ท่านถวายคำสวดอ้อนวอนอุทิศเพื่อการเผยแผ่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในอาณาจักรไทย  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายค่อยๆ ก้าวทีละน้อยในช่วงแรก และเวลานี้เราประจักษ์ถึงการเติบโตเป็นอันมากที่เกิดขึ้นในช่วงตลอด 50 ปีที่ผ่านมา  

ก้าวต่อไปของท่าน

พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเป็นที่รักของท่านและพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ทรงเชื้อเชิญให้ท่านก้าวไปหาพระองค์ อย่ารีรอ จงก้าวเดี๋ยวนี้เลย

การประชุมสภาวอร์ดและการประชุมศีลระลึก

พระเจ้าทรงมีพระเมตตาอันไม่มีขอบเขตให้แก่บุตรธิดาของพระองค์จึงได้ทรงจัดหาหนทางต่างๆ อยู่เสมอเพื่อช่วยนำพวกเขาไปสู่ความสูงส่งและชีวิตนิรันดร์  ความช่วยเหลืออย่างหนึ่งมาในรูปแบบของสภา

พรของการนมัสการพระวิหาร

ประสบการณ์ “การนมัสการพระวิหาร” ครั้งแรกของข้าพเจ้ากับภรรยาเกิดขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม ปี 1981 เมื่อเราได้รับเอ็นดาวเม้นท์และผนึกในพระวิหารโตเกียว เราไม่ได้เข้าใจอะไรมากนักในตอนนั้นแต่เราถือว่านับแต่นั้นเป็นต้นมาการนมัสการพระวิหารเป็นพรในชีวิตเราทุกวัน

การถือปฏิบัติวันสะบาโต

วิดีโอคำแนะนำเรื่องการการถือปฏิบัติวันสะบาโต

การแต่งงานกับเพศเดียวกันและระเบียบของศาสนจักร

วิดีโอการสัมภาษณ์เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเรื่องกฏของศาสนจักรเกี่ยวกับการแต่งงานกับเพศเดียวกัน

ศีลระลึกและการชดใช้

ศาสนพิธีศีลระลึกต้องศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์มากกว่านั้นสำหรับเราแต่ละคน

Sacredness of the Sacrament

(Matthew 26:26-29) L. Tom Perry speaks about the sacredness of the Sacrament. (2:59)

ศีลระลึก—การเริ่มใหม่สำหรับจิตวิญญาณ

พระวิญญาณทรงรักษาและเริ่มจิตวิญญาณของเราใหม่ พรที่สัญญาไว้ของศีลระลึกคือเราจะ “มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ [เรา] ตลอดเวลา”

Partake of the Sacrament

Elder Dallin H. Oaks speaks about the sacrament prayers. (1:48)

การประชุมศีลระลึกและพิธีศีลระลึก

พิธีการศีลระลึกทำให้การประชุมศีลระลึกเป็นการประชุมที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดในศาสนจักร

งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่นประจำปี 2558 หรือ Family Values Award 2015

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ใคร่ขอประชาสัมพันธ์งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่นประจำปี 2558 หรือ Family Values Award 2015 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2015 เวลา 11:00-12:30 น. ณ อาคารประชุมของศาสนจักร ฯ บนถนนแจ้งวัฒนะ

ศีลระลึก

การรับส่วนศีลระลึกเป็นศาสนพิธีส่วนตัวมาก  เราไม่สามารถขอให้ใครรับส่วนแทนเราได้  พันธสัญญาที่เราทำกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องส่วนตัวโดยธรรมชาติวิสัย  เราควรทำให้การรับส่วนศีลระลึกของเราในแต่ละสัปดาห์เป็นคำมั่นสัญญาส่วนตัวกับพระผู้เป็นเจ้า

การรักษาพันธสัญญาปกป้องเรา เตรียมเรา และให้พลังเรา

เราเป็นสตรีจากทุกวัยผู้ทำพันธสัญญา ที่เดินบนเส้นทางแห่งความเป็นมรรตัยเพื่อกลับไปที่ประทับของพระองค์

เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์ฝากภารกิจสองข้อ เพื่อช่วยศาสนจักรเติบโต

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ ปราศรัยต่อสมาชิกกว่าสองพันคนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมพิเศษเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2015

ดำเนินชีวิตอย่างแน่วแน่ต่อศรัทธา

เราแต่ละคนจะได้รับพรอย่างมากถ้าเรารู้เรื่องราวแห่งศรัทธาและการเสียสละซึ่งนำบรรพบุรุษของเรามาสู่ศาสนจักรของพระเจ้า

ทำความรู้จักผู้ประสาทพรคนที่สองของประเทศไทย

สำหรับผม บทบาทของปิตุในบ้านและผู้ประสาทพรคล้ายกันมาก

ผู้นำแอลดีเอสร่วมแสดงความยินดีพระคาร์ดินัลรูปใหม่

เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ประธานภาคเอเชีย พร้อมด้วยเอ็ลเดอร์วิศิษฐ์  คณาคำ สาวกเจ็ดสิบภาค และประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์ ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ เข้าพบแสดงความยินดีต่อพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

รากและกิ่ง

การเร่งงานพระวิหารและประวัติครอบครัวในสมัยของเราจำเป็นต่อความรอดและความสูงส่งของครอบครัว

Discover Your Family History. Discover Your Story.

Every family has a story. What's yours? Learn more about your story and find strength for your life in the example and experiences of your ancestors. (2:42)

ค้นหาสันติสุขที่ยั่งยืนและสร้างครอบครัวนิรันดร์

นี่คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่ให้รากฐานนี้ซึ่งเราจะพบสันติสุขที่ยั่งยืนและสร้างหน่วยครอบครัวนิรันดร์

สมาชิกแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ เยือนประเทศไทย

อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ เยือนประเทศไทยพบสมาชิก ผู้สอนศาสนา แบ่งปันข่าวสารแห่งพระกิตติคุณ ศึกษาชีวประวัติเพิ่มเติม...

มือสะอาดและใจบริสุทธิ์

เราต้องพิสูจน์ค่าควรและเชื่อฟังพระบัญญัติก่อนที่เราจะเข้าพระนิเวศน์ของพระเจ้าได้

หนังสือ

งานพระวิหารและประวัติครอบครัวควรเป็นส่วนที่ทำเป็นประจำในการนมัสการส่วนตัวของเรา

Don’t Underestimate the Deceased

Elder Quentin L. Cook testifies of the importance of family history work in conjunction with temple work to save our dead and link families eternally.(0:52)

เลียโฮนา เดือนสิงหาคม 2015

สานุศิษย์และการปกป้องการแต่งงาน หน้า 18, 28, 80
ความปลอดภัยในมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้า หน้า 24
พิน โพสต์ ทวีต: ทำให้ความจริงท่วมแผ่นดินโลก หน้า 48

ถ้าท่านขาดสติปัญญา

พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยความจริงแก่ผู้ที่แสวงหาตามที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

การเปิดเผยที่เทลงมาบนโจเซฟ สมิธ ยืนยันว่าท่านคือศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

จงดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์

เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ เราสนับสนุนศาสดาพยากรณ์และเลือกดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของท่าน

The First Vision

President Gordon B. Hinckley teaches about the First Vision (1:16)

โจเซฟ สมิธ---ศาสดาพยากรณ์และผู้เปิดเผย

โดยผ่านศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ---ผู้เป็นศาสดาพยากรณ์ และผู้เปิดเผย---พระลักษณะและ พระบุคลิกภาพที่แท้จริงของ พระผู้เป็นเจ้าได้รับการเปิดเผย ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ ของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟู และเราแต่ละคนสามารถรู้ถึง สิ่งเหล่านี้ต้วยตัวเราเอง

ข้าพเจ้ารู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง

การเรียนรู้ด้วยตัวเราเองว่าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์เป็นความจริง เป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยปีติ