ข้ามการนำทางหลัก

วิสัยทัศน์ภาคเอเชีย

วิสัยทัศน์ภาคเอเชียปี 2018
วิสัยทัศน์ภาคเอเชีย วิสัยทัศน์ภาคเอเชียปี 2018

บทความล่าสุด

ประธานเนลสันเน้นย้ำความสำคัญของพระเยซูคริสต์ในชื่อศาสนจักร “นี่เป็นศาสนจักรของพระองค์”
เราสำนึกในพระกรุณาธิคุณแห่งพระผู้เป็นเจ้าสำหรับของประทานอันไม่มีสิ่งใดเทียบเทียมได้จากพระบุตรแห่งสวรรค์ของพระองค์”
กรุงเทพฯ — ภาพจำลองพร้อมด้วยรายละเอียดพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการเผยแพร่วันนี้ ภาพจำลองประกอบด้วยพระวิหารหกชั้น ขนาด 44,405 ตารางฟุตที่สง่างามพร้อมกับยอดแหลมหลายยอดชี้ขึ้นสู่สวรรค์ พระวิหารจะสร้างด้วยวัสดุชั้นเยี่ยมและหัตถศิลป์จากช่างฝีมือที่ดีที่สุดโดยนัยของสุนทรียภาพต่อชุมชนในฐานะศาสนสถานแห่งการนมัสการ
งานแห่งความรอดสำหรับครอบครัวเราไม่อาจเสร็จสมบูรณ์ได้โดยช่วยแค่ตัวเราให้รอด เราต้องทำงานพระวิหารสำหรับคนเหล่านั้นผู้ล่วงลับไปสู่อีกด้านหนึ่งของม่าน
พระองค์จึงทรงต้อนรับท่านกลับมาที่โต๊ะศีลระลึกทุกสัปดาห์ โดยประทานโอกาสให้ท่านเป็นพยานต่อพระองค์อีกครั้งว่าท่านจะระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
Henry B. Eyring - I pray that wherever we are and whatever duties we have in the priesthood of God, we will be united in the cause to bring the gospel to all the world.
ข้าพเจ้าทราบว่าขณะที่เรายังคงเตรียมพร้อมและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในศาสนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมทางวิญญาณและสิ่งสำคัญที่สุดในสัปดาห์ของเรา
ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2018 สิริอายุ 90 ปี