บทความล่าสุด

  เมื่อเราเลือกกลับใจ เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง! เรายอมให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปลี่ยนเราให้เป็นตัวเราเองในแบบที่ดีที่สุด
  ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเดินทางไปเยี่ยมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและผู้คนอื่นๆ ในลาตินอเมริกาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2019 ท่านกับเอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง กำลังปฏิบัติศาสนกิจในกัวเตมาลา โคลอมเบีย เอกวาดอร์ อาร์เจนตินา และบราซิล
  เราจะมีความรู้และพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าในการช่วยเรานำพรแห่งพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ไปยังทุกประชาชาติ ตระกูล ภาษา และผู้คน และเพื่อเตรียมโลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า
  ฤดูร้อนปีนี้มีกิจกรรมมากมายทั่วเอเชียเมื่อเยาวชนศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายราว 1,400 คนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (FSY-เอฟเอสวาย) ในสี่ประเทศ
  ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันอธิบายว่า “ปฏิปักษ์โจมตีศรัทธา ตัวเรา และครอบครัวเรามากขึ้นและเร็วขึ้นทุกขณะ เพื่อความอยู่รอดทางวิญญาณ เราต้องมีกลยุทธ์และแผนเชิงรุก”
  คณะนักร้องประสานเสียง “A BYU Cappella Sensation Vocal Point” มหาวิทยาลัยบริคัม ยัง (Brigham Young University) สหรัฐอเมริการ่วมเดินสายแสดงคอนเสิร์ตการกุศุลหลายแห่งในประเทศไทย
  ศาสดาพยากรณ์ได้รับการเชิดชูเกียรติสำหรับชีวิตที่อุทิศตนรับใช้เหมือนพระคริสต์
  ประเทศไทย– สมาชิกหลายร้อยคน มิตรสหาย และผู้สอนศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมใจกันมาต้อนรับเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองระหว่างการเดินทางเยือนภาคเอเชียเมื่อเร็วๆ นี้