พบมากขึ้นผ่านพระเยซูคริสต์

  เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์—พระองค์ทรงมาจากไหน ทรงดำเนินพระชนม์ชีพอย่างไรและทรงมีความหมายอย่างไรต่อชีวิตท่าน
  พบมากขึ้นผ่านพระเยซูคริสต์ เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์—พระองค์ทรงมาจากไหน ทรงดำเนินพระชนม์ชีพอย่างไรและทรงมีความหมายอย่างไรต่อชีวิตท่าน

  บทความล่าสุด

  โดยพึ่งพาพระเยซูคริสต์ เราจะพบปีติและความหมายได้ในทุกสภาวการณ์
  วันนี้ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์
  กรุงเทพฯ – ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ทำพิธีเบิกดินพระวิหารแห่งแรกในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2019
  พิธีเบิกดินพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยแห่งแรกจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คและถ่ายทอดไปยังอาคารประชุมของศาสนจักรทุกแห่งในประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม เวลา 10.00 น.
  LDS Charities ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย นำอาสาสมัครจิตอาสา จำนวน 20 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์บรรจุสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
  ใบรับรองพระวิหารไม่ได้เป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่ง แต่สะท้อนถึงความเต็มใจและความมีค่าควรของเราที่จะรับพรของพระวิหาร
  ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศถ้อยแถลงต่อไปนี้
  ข่าวดี ความยินดีอย่างยิ่ง คนทั้งหลาย พระผู้ช่วยให้รอด พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
  พระองค์จึงทรงต้อนรับท่านกลับมาที่โต๊ะศีลระลึกทุกสัปดาห์ โดยประทานโอกาสให้ท่านเป็นพยานต่อพระองค์อีกครั้งว่าท่านจะระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา