บทความล่าสุด

  ฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด มีขุมทรัพย์แห่งความจริงที่จะนำทุกคนที่อ่านด้วยความจริงใจไปยังพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
  คริสต์มาสนี้ นึกถึงวิธีที่ท่านสามารถเป็น #แสงส่องโลก และเปลี่ยนคริสต์มาสให้เป็นเทศกาลแห่งการรับใช้ เชิญมาร่วมกับเราในการทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดโดยการปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่นทีละคน – เหมือนพระคริสต์ทรงทำ
  เนลสันจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไปเยือนวิสุทธิชนและคนอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019
  การปฏิบัติศาสนกิจของเราคือช่วยให้ผู้อื่นมีโอกาสรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นจึงให้พวกเขากระทำด้วยตนเองและเดินไปตามเส้นทางแห่งพันธสัญญา
  ผู้นำที่ซื่อสัตย์เหล่านี้จะเยือนสี่ประเทศในเจ็ดวันโดยจะเดินทางมาเวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ และอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019
  เมื่อเราเลือกกลับใจ เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง! เรายอมให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปลี่ยนเราให้เป็นตัวเราเองในแบบที่ดีที่สุด
  ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเดินทางไปเยี่ยมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและผู้คนอื่นๆ ในลาตินอเมริกาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2019 ท่านกับเอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง กำลังปฏิบัติศาสนกิจในกัวเตมาลา โคลอมเบีย เอกวาดอร์ อาร์เจนตินา และบราซิล
  เราจะมีความรู้และพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าในการช่วยเรานำพรแห่งพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ไปยังทุกประชาชาติ ตระกูล ภาษา และผู้คน และเพื่อเตรียมโลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า