บทความล่าสุด

  ฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง และผู้นำศาสนจักรท่านอื่นๆ แบ่งปันข่าวสารในภาคการประชุมห้าภาค คำปราศรัยของพวกท่านครอบคลุมหัวข้อหลากหลาย รวมทั้งงานเผยแผ่ศาสนา การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ และภาระรับผิดชอบส่วนตัว
  การสำเร็จการศึกษาจากเซมินารีและสถาบันจะเพิ่มพูนความสามารถให้ท่านเป็นเลิศในการทำสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ปีติสุขที่แท้จริงจะเป็นของท่าน!
  วันนี้ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์
  กรุงเทพฯ – ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ทำพิธีเบิกดินพระวิหารแห่งแรกในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2019
  พิธีเบิกดินพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยแห่งแรกจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คและถ่ายทอดไปยังอาคารประชุมของศาสนจักรทุกแห่งในประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม เวลา 10.00 น.
  LDS Charities ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย นำอาสาสมัครจิตอาสา จำนวน 20 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์บรรจุสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
  ใบรับรองพระวิหารไม่ได้เป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่ง แต่สะท้อนถึงความเต็มใจและความมีค่าควรของเราที่จะรับพรของพระวิหาร
  ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศถ้อยแถลงต่อไปนี้