พบมากขึ้นผ่านพระเยซูคริสต์

  พบมากขึ้นผ่านพระเยซูคริสต์

  ท่านรู้อะไรเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์  ต้องการเรียนรู้มากขึ้นหรือไม่ 

  โดยพึ่งพาพระเยซูคริสต์ เราจะพบปีติและความหมายได้ในทุกสภาวการณ์

  ถ้าท่านเป็นสมาชิกของศาสนจักรและรู้จักผู้ที่ท่านต้องการแบ่งปันข่าวสารนี้และอยากให้ผู้สอนศาสนาไปเยี่ยม โปรดกรอกแบบฟอร์ม ที่นี่ 

  ถ้าท่านต้องการเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ขอพระคัมภีร์มอรมอน พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ได้ฟรี โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง  เราจะติดต่อท่านทันที

  พระเยซูคริสต์คือใคร


  พระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติทั้งปวง


  พระเยซูคริสต์: พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 

  พระเยซูทรงเป็นบุคคลเดียวที่เกิดจากมารดาที่เป็นมรรตัย มารีย์ และบิดาผู้เป็นอมตะ พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา  นั่นคือเหตุที่เราเรียกพระเยซูว่าพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระผู้เป็นเจ้า  ศาสดาพยากรณ์บอกล่วงหน้าถึงการประสูติของพระเยซูเพราะบทบาทของพระองค์บนแผ่นดินโลกเป็นศูนย์กลางของแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับบุตรธิดาของพระองค์ 

  การประสูติของพระเยซูเป็นที่รู้ในหลายวิธีที่อัศจรรย์ 

  การประสูติของพระเยซูสำคัญมากจนศาสดาพยากรณ์ตลอดพระคัมภีร์ไบเบิลพูดถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์  การประสูติของพระเยซูเป็นที่รู้แก่ผู้คนจากการปรากฏของเหล่าเทพ (ดู ลูกา 2:13) ดาวดวงใหม่ที่เห็นได้ทั่วโลก (ดู มัทธิว 2:2; 3 นีไฟ 1:21)  พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ผู้คนทั้งปวงรู้ว่าพระบุตรของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงสัญญาไว้ ประสูติแล้ว 

  พระเยซูทรงกระทำสิ่งอัศจรรย์ 

  ด้วยสิทธิอำนาจแห่งสวรรค์ของพระองค์ พระเยซูทรงรักษาผู้ป่วย ทำให้คนตาบอดมองเห็น และแม้กระทั่งชุบชีวิตคนตาย  ที่สำคัญกว่านั้นคือ พระองค์ทรงอภัยบาปแก่ผู้คนโดยไม่มีข้อแม้

  พระเยซูคริสต์: ครู 

  พระเยซูทรงเป็นที่รู้จักในฐานะ “ครูที่มาจากพระเจ้า” (ยอห์น 3:2) และทรงใช้พระชนม์ชีพวัยผู้ใหญ่สอนผู้คนให้รู้ความจริงของพระผู้เป็นเจ้าผ่านพระคัมภีร์ การเทศนา และเรื่องราวต่างๆ 

  พระเยซูทรงสอนพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 

  พระองค์ทรงสอนพระกิตติคุณใหม่และกฎที่สูงกว่า – ว่าเราควรสุภาพ เมตตา บริสุทธิ์ในใจ และให้อภัย (ดู มัทธิว 5:5-8; มาระโก 6:14-15) เราควรสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา (ดู ลูกา 18:1; มัทธิว 6:5-13) และเราควรรักกันและกัน (ยอห์น 13:34) 

  พระเยซูทรงสอนทางเดียวที่ไปสู่พระผู้เป็นเจ้า 

  คำสอนที่สำคัญที่สุดของพระเยซูคือคำสอนที่ว่าท่านและคนทั้งปวง “จะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)  ด้วยศรัทธาในพระเยซูและการเชื่อฟังคำสอนของพระองค์ท่านจะได้มีชีวิตอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งและมีชีวิตนิรันดร์

  สอนและปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่น
  สอนและปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่น

  พระเยซูคริสต์: พระผู้ทรงเป็นแบบอย่าง 

  ในฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า  พระเยซูทรงดำเนินชีวิตที่ดีพร้อม ปราศจากบาป  ซึ่งทำให้พระองค์ทรงประสบความสำเร็จในบทบาทของพระผู้ช่วยให้รอด  นอกจากนี้ยังทำให้พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมสำหรับเราด้วย 

  พระเยซูทรงรับบัพติศมาเพื่อเป็นแบบอย่างของการเชื่อฟัง 

  ในฐานะมนุษย์ที่ดีพร้อม  พระเยซูไม่จำเป็นต้องรับบัพติศมาเพื่อชำระบาปใดๆ  แต่พระองค์ทรงปฏิบัติตามพระบัญญัติข้อนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าและให้เราเห็นว่าทุกคนต้องรับบัพติศมาเพื่อ “ทำความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการ” (มัทธิว 3:15) 

  พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาสงสาร 

  เราอาจพูดว่าเรารักผู้อื่น แต่พระเยซูทรงแสดงให้เห็นความรักที่มีต่อทุกคน 

  พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างแห่งการให้อภัย 

  พระเยซูทรงสอนว่าเราต้องให้อภัย  แม้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  พระเยซูยังทรงให้อภัย แสดงความเมตตาในบทบาทอันสูงส่งในฐานะพระผู้ไถ่ 

  John baptized Jesus Christ

  พระเยซูคริสต์: พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

  พระนามในภาษาฮีบรูของพระเยซูคือเยชูวาหมายถึง “ผู้ช่วยให้รอด”  ดังที่สัญญาไว้โดยศาสดาพยากรณ์ พระเยซูทรงทำให้บทบาทนี้สำเร็จโดยการชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ 

  พระผู้ช่วยให้เรารอดจากบาป 

  ในสวนเกทเสมนี พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาประทานน้ำหนักและความรู้ในบาปและการทำผิดทุกประการเท่าที่เคยรู้มาในหมู่มนุษยชาติแก่พระเยซู  พระเยซูทรงทุกข์ทรมานเนื่องจากบาปทุกประการ เพื่อทุกคน แม้เพื่อท่าน  ด้วยศรัทธาในพระเยซูคริสต์ การกลับใจของแต่ละคน การบัพติศมาและการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์  ท่านจะได้รับพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นอิสระจากบาป 

  พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อชีวิตนิรันดร์ 

  พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์เป็นคนแรก เมื่อพระวิญญาณของพระองค์รวมกับพระวรกายที่ดีพร้อมอีกครั้ง  และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ปูทางสู่การฟื้นคืนชีวิตของเรา  วันหนึ่งเราทุกคนจะฟื้นคืนชีวิตเช่นเดียวกับพระคริสต์ 

  โดยการรู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า เข้าใจคำสอนของพระองค์ ทำตามแบบอย่างที่ดีพร้อมของพระองค์ในการรับบัพติศมาและทำตามพระบัญญัติทุกข้อ และยอมรับการชดใช้ของพระองค์ในชีวิตของท่าน  ท่านจะได้เข้าสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า  โดยทางพระเยซู ท่านจะ “ได้ชีวิต . . . ได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)   

  Miracle with a widow's son

  เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 

  พระเยซูคริสต์ทรงช่วยให้ท่านพบมากขึ้นในชีวิตได้อย่างไร

  แชร์โปสเตอร์ผ่าน LINE /WhatsApp