การเลี้ยงดูบุตรโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

  การเลี้ยงดูบุตรโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

  ข้าพเจ้าสนับสนุนฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย  ข้าพเจ้าขอกล่าวคำพยานว่าท่านเหล่านี้ได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า  “การสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด” เป็นการเปิดเผยที่ท่านได้รับเพื่อช่วยเตรียมบิดามารดาและผู้ปกครองของแต่ละครอบครัวได้เรียนรู้ถึงวิธีเลี้ยงดูบุตรโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในแต่ละครอบครัวของเขาทั้งหลาย

  ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์กล่าวว่า “พันธะรับผิดชอบของฐานะปุโรหิตคือให้ครอบครัวเราและครอบครัวของคนรอบข้างอยู่ใจกลางความสนใจของเรา”1

  ข้าพเจ้าใคร่กระตุ้นให้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตทุกคนเข้าใจว่า “ความพยายามทุกอย่างและศาสนพิธีทุกอย่างของฐานะปุโรหิตมุ่งหมายจะช่วยเปลี่ยนบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ให้มาเป็นสมาชิกของหน่วยครอบครัวที่สมบูรณ์ ตามด้วย “งานสำคัญยิ่งของมนุษย์ทุกคนคือเชื่อพระกิตติคุณ รักษาพระบัญญัติ สร้างและทำให้หน่วยครอบครัวสมบูรณ์”2

  ข้าพเจ้าเคารพยกย่องบุคคลผู้ที่มาจากพื้นเพ สิ่งแวดล้อม และสภาพชีวิตที่ต่างกัน  จากศรัทธาที่เหมือนกันในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เราได้รับการสอนให้เลี้ยงดูบุตรในบ้านด้วยศรัทธา – โดยการสอนพวกเขาในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอดดังนี้

  • * อาจมีบางช่วงที่ลูกๆ ของเราไม่เชื่อฟังและไม่มีความปรารถนาจะทำตามหรือเพิกเฉยต่อคำสอนของพระคริสต์  เราในฐานะบิดามารดาและผู้ปกครองต้องมีใจที่เปี่ยมด้วยความรักเหมือนพระคริสต์และแสวงหาทุกวิธีที่ทำได้เพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ถึงพระคริสต์และมาหาพระองค์  ความรักควรเป็นเหตุผลและแรงจูงใจสำหรับการสอนของเรา3  เราสามารถเรียนรู้จากศาสดาพยากรณ์ลีไฮที่สอนลูกๆ ของท่านในพระคัมภีร์มอรมอน4และคำอุปมาเรื่องบุตรที่หายไปในพันธสัญญาใหม่5

  • * “โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่เราจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการสอนพระกิตติคุณได้—เพื่อสร้างศรัทธาในพระเยซูคริสต์และช่วยให้ [ลูกๆ ของเรา] เป็นเหมือนพระองค์ยิ่งขึ้น  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานถึงความจริง พระองค์ทรงเป็นพยานถึงพระคริสต์ และพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจ”6  เราในฐานะบิดามารดาและผู้ปกครองสามารถเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าได้เพื่อช่วยให้ลูกของเราเรียนรู้ด้วยพระวิญญาณและช่วยเชื้อเชิญอิทธิพลของพระวิญญาณเข้ามาสู่ชีวิตพวกเขา  วิธีที่ดีที่สุดคือนำลูกๆ ของเราในการสวดอ้อนวอนและศึกษาพระคัมภีร์รวมถึงนิตยสารเลียโฮนาทุกวัน

  • * เราสนับสนุนให้ลูกๆ ของเราเรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์และหลักคำสอนของพระองค์  เราสอนพวกเขาว่า “มนุษย์จะต้องทำตามพระคริสต์ รับบัพติศมา รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพื่อจะได้รับความรอด”7  บิดามารดาและผู้ปกครองช่วยลูกๆ ของพวกเขาให้พูดในใจได้อย่างเงียบๆ ดังที่นีไฟบอกไว้ในพระคัมภีร์มอรมอนเช่นกันว่า “เพราะจิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบานในความแจ้งชัด; เพราะตามวิธีนี้พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงทำงานในบรรดาลูกหลานมนุษย์.”8  พวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกๆ รู้ว่าชีวิตนิรันดร์จะมาสู่ทุกคนที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าหลังจากรับบัพติศมา

  • * เรื่องนี้จริงในชีวิตส่วนตัวข้าพเจ้าที่ว่า “การเรียนรู้โดยลงมือทำเป็นครูที่ดีที่สุด”  บิดามารดาและผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจะไม่พึงพอใจเมื่อลูกๆ เพียงแต่ฟังสิ่งที่พวกเขาต้องพูด แต่ลูกจะต้องทำด้วยศรัทธาพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร  เมื่อเราสอนลูกของเราให้เราถามตนเองว่า “ลูกของเราจะต้องทำอะไรเพื่อเรียนรู้” และ “เราจะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาลงมือทำได้อย่างไร”9  อริสโตเติลเคยกล่าวไว้ว่า “สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนที่เราจะทำได้ เราเรียนรู้โดยการทำสิ่งเหล่านั้น”10  ข้าพเจ้าทราบว่าเราทุกคนทำงานเพื่อนำไปสู่ความรอดของตัวเราเองและอยู่ร่วมกันตลอดกาลเป็นครอบครัวนิรันดร์  เรายังคงสอนลูกของเราให้พากเพียรเรียนรู้ในฐานะ “ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตคือผู้ชนะตลอดชีวิต”11

  บิดามารดาและผู้ปกครองควรระลึกอยู่เสมอว่าเราสอนสิ่งที่เราเป็น เราสอนโดยการเป็นแบบอย่าง  ตราบเท่าที่เราดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและดำเนินตามรอยพระบาทของพระเยซูคริสต์ ลูกของเราจะเรียนรู้จากเรา “เด็กจะเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาเห็น  พวกเขาเรียนรู้ทุกที่ที่พวกเขาอยู่ไม่เพียงสถานที่เรียนรู้เฉพาะแห่ง”12  เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแบ่งปันคำพูดที่คล้ายกันว่า “การให้ปลาแก่ใครสักตัว เขาจะอิ่มเพียงมื้อเดียว การสอนให้เขารู้วิธีจับปลา เขาจะอิ่มไปตลอดชีวิต”  จากนั้นท่านสอนว่า “ในฐานะบิดามารดาและ … ท่านกับข้าพเจ้าไม่ได้มีหน้าที่แจกปลา แต่งานของเราคือช่วย [ลูกๆ ของเรา] เรียนรู้วิธี ‘จับปลา’ และแน่วแน่ทางวิญญาณ”13

  พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาลูกๆ ของเราให้อยู่บนเส้นทางคับแคบและแคบคือการเลี้ยงดูพวกเขาให้เป็นเด็กที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง  เราช่วยพวกเขาโดยเป็นแรงบันดาลใจและเชื้อเชิญให้พวกเขานำทุกสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้มาสู่การกระทำเพื่อปรับปรุงตนเองไปจนตลอดชีวิต  ข้าพเจ้าขอฝากพรและประจักษ์พยานเกี่ยวกับสิ่งนี้ไว้กับท่านทั้งหลายในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ เอเมน ■

  อ้างอิง

  1. เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “ครอบครัวนิรันดร์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 82; เน้นตัวเอน
  2. เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “ครอบครัวนิรันดร์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016; เน้นตัวเอน
  3. ดู การสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด (2016), 6; ดู https://www.lds.org/manual/teaching-in-the-saviors-way/part-1-love-those-you-teach/love-those-you-teach?lang=eng. ด้วย
  4. ดู 1 นีไฟ 8:11-38.
  5. ดู ลูกา 15:1-32.
  6. การสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด (2016), 10; ดู https://www.lds.org/manual/teaching-in-the-saviors-way/part-2-teach-by-the-spirit/teach-by-the-spirit?lang=eng. ด้วย
  7. ดู 2 นีไฟ 32.
  8. 2 นีไฟ 31:3.
  9. ดู การสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด (2016), 29; ดู https://www.lds.org/manual/teaching-in-the-saviors-way/part-4-invite-diligent-learning/invite-diligent-learning?lang=eng. ด้วย
  10. ดูตัวอย่าง , Aristotle / Quotes, https://www.google.com.hk/?gfe_rd=cr&ei=OcfWV5bEAYWomQXw1IqoAw#q=aristotle+quotes; ดู http://www.ranker.com/list/a-list-of-famous-aristotle-quotes/reference?&var=7. ด้วย
  11. ดู Matshona Dhliwayo; ดู https://www.goodreads.com/author/quotes/7978664.Matshona_Dhliwayo. ด้วย
  12ดู John HoltLearning All The Time (A1989/SP90), ; ดู  https://drive.google.com/file/d/0B1x32m7Z7rncQ3JiNVRaVmNaLVk/view. ด้วย
  13. การสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด (2016), 29; ดู https://www.lds.org/manual/teaching-in-the-saviors-way/part-4-invite-diligent-learning/invite-diligent-learning?lang=eng. ด้วย