ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

  แสงส่องโลก: การปฏิบัติศาสนกิจทีละคน

  การปฏิบัติศาสนกิจของเราคือช่วยให้ผู้อื่นมีโอกาสรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นจึงให้พวกเขากระทำด้วยตนเองและเดินไปตามเส้นทางแห่งพันธสัญญา

  เอ็ลเดอร์มิง ชุน กวน
  เอ็ลเดอร์มิง ชุน กวน แห่งสาวกเจ็ดสิบ

  ก่อนหน้านี้ประธานเนลสันแบ่งปันในการประชุมใหญ่สามัญถึงประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งท่านเคยมีกับผู้นำเผ่าแอฟริกา  เมื่อผู้นำประสบพลังแห่งพระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอดใน 3 นีไฟ  ผู้นำประกาศว่า “ถ้าผมเปลี่ยนใจเลื่อมใสและเข้าร่วมศาสนจักร ผมจะพาทุกคนในเผ่ามาด้วย”  ประธานเนลสันตอบว่า “ท่านผู้นำครับ … ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับ การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล พระผู้ช่วยให้รอดทรงปฏิบัติศาสนกิจต่อชาวนีไฟทีละคน แต่ละคนได้รับพยานและประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์”1

  ธรรมชาติวิสัยของทุกคนไม่มีใครเหมือนกัน รวมถึงการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ทำให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าแตกต่างกันด้วยลักษณะเฉพาะบุคคล  ดังนั้นการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของทุกคนและการให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละคนจึงแตกต่างด้วย  พระเจ้าตรัสว่า “ทั้งเจ้าอย่าคิดไว้ก่อนว่า เจ้าจะกล่าวอะไร; แต่จงสั่งสมถ้อยคำแห่งชีวิตไว้ในความคิดเจ้าเสมอไป, และจะให้มันแก่เจ้าในโมงนั้นเอง ส่วนนั้นที่จะแบ่งสรรให้แก่มนุษย์ทุกคน”2  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นส่วนสำคัญที่สุดในกระบวนการปฏิบัติศาสนกิจที่จะช่วยให้เราตอบรับความต้องการในส่วนลึกที่สุดของผู้อื่นได้


  การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล พระผู้ช่วยให้รอดทรงปฏิบัติศาสนกิจต่อชาวนีไฟทีละคน แต่ละคนได้รับพยานและประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

  ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

  พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังทรงช่วยให้เราหาคนที่เราต้องปฏิบัติศาสนกิจต่อพวกเขาในเวลานี้  เมื่อเราสวดอ้อนวอนทูลถามว่า “ข้าพเจ้าควรปฏิบัติศาสนกิจต่อใคร”  พระบิดาบนสวรรค์จะทรงให้เรารู้ชื่อของบุคคลนั้นโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์  เมื่อเราทราบชื่อนี้แล้ว เราจะพูดคุยกับครอบครัวเราถึงวิธีใช้แหล่งช่วยของศาสนจักรและครอบครัว ตลอดจนกิจกรรม เพื่อเริ่มกระบวนการปฏิบัติศาสนกิจ  พึงจดจำว่า นอกเหนือจากการขานรับความต้องการในปัจจุบันแล้ว ยังมีจุดประสงค์อื่นที่สูงส่งกว่าเช่นกัน  นั่นคือการช่วยให้ผู้อื่นมีโอกาสบรรลุศักยภาพอันสมบูรณ์ของพวกเขา ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น
  การปฏิบัติศาสนกิจของเราคือช่วยให้ผู้อื่นมีโอกาสรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นจึงให้พวกเขากระทำด้วยตนเองและเดินไปตามเส้นทางแห่งพันธสัญญา

  วิธีแบ่งปันประจักษ์พยานของเราอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นสรุปไว้ในหลักธรรมของการปฏิบัติศาสนกิจดังนี้ “ประจักษ์พยานไม่ต้องเริ่มด้วยวลี ‘ผมขอแสดงประจักษ์พยานของผม’ และไม่ต้องลงท้ายด้วย ‘ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน’ ประจักษ์พยานคือการบอกสิ่งที่เราเชื่อและรู้ว่าเป็นความจริง ดังนั้นการพูดคุยกับเพื่อนบ้านระหว่างทางเกี่ยวกับปัญหาที่เธอมีและพูดว่า ‘ฉันรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำสวดอ้อนวอน’ จึงมีพลังเท่าๆ กับประจักษ์พยานจากแท่นพูดที่โบสถ์ พลังไม่ได้มาจากคำพูดสละสลวย แต่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงยืนยันความจริง”3  อีกวิธีหนึ่งที่จะแบ่งปันประจักษ์พยานของเราอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นคือใช้แอปพลิเคชันเว็บไซต์ต่างๆ แบ่งปันข้อความ “แสงส่องโลก” กับเพื่อนๆ โดยสอดแทรกประจักษ์พยานที่เรียบง่ายและจริงใจ

  แสงส่องโลก: การปฏิบัติศาสนกิจทีละคน

  มีโอกาสและช่วงเวลามากมายสำหรับเราที่จะเชื้อเชิญให้ผู้คนมาเห็น  ในเดือนธันวาคม เราสามารถเชื้อเชิญให้เพื่อนๆ มากิจกรรมคริสต์มาสของสาขา วอร์ด และสเตค เชื้อเชิญให้มาดูการถ่ายทอดการให้ข้อคิดทางวิญญาณเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสจากฝ่ายประธานสูงสุด และเข้าร่วมการประชุมศีลระลึก  ในการประชุมเหล่านี้ เพื่อนของเราจะรู้สึกได้ด้วยตนเองถึงปีติของการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจพวกเขาและการผูกมิตรของพี่น้องชายหญิงของเรา  เราสามารถเชื้อเชิญให้เพื่อนๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “แสงส่องโลก” โดยแบ่งปันปฏิทิน “แสงส่องโลก” เดือนธันวาคมที่มีรายการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งแนะนำไว้เป็นประจำ หรือโครงการบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ ของสเตคและวอร์ด  คำสอนของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ของเราจะแสดงให้ประจักษ์อย่างแท้จริงโดยผ่านการรับใช้และโดยสิ่งนี้เราจะรู้จักพระกิตติคุณที่แท้จริง บริสุทธิ์ และเรียบง่ายของพระเยซูคริสต์ด้วยตนเอง4

  ผู้สอนศาสนาที่มีใจรับใช้ได้รับมอบหมายให้รับใช้ในประเทศที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างจากของเขาอย่างสิ้นเชิง  ในการสวดอ้อนวอน เขาได้รับการดลใจให้ออกไปรับใช้ผู้คนที่เขาต้องสอน  โดยการรับใช้ผู้อื่น แม้จะไม่ได้เอ่ยคำพูดใดออกมา แต่เขาก็สามารถถ่ายทอดประจักษ์พยานของเขาถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และการฟื้นฟูพระกิตติคุณ  ดวงตาของผู้คนที่เขารับใช้ฉายแววของความเข้าใจและความสำนึกคุณต่อประจักษ์พยานที่ผู้สอนศาสนาถ่ายทอดออกมา

  การปฏิบัติศาสนกิจทีละคนคือวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด  ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ ขณะที่เราเฉลิมฉลองการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด ของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะถวายแด่พระองค์ได้คือทำตามแบบอย่างของพระองค์ เรียนรู้วิธีของพระองค์ และปฏิบัติศาสนกิจต่อสมาชิกครอบครัว มิตรสหาย และพี่น้องชายหญิงที่อยู่รอบข้างเรา  เมื่อเราทำเช่นนี้ เราจะรู้สึกและประสบกับความอ่อนโยนและพระทัยอันอ่อนน้อมของพระผู้ช่วยให้รอดและจิต‍ใจของ‍เราจะได้หยุด‍พัก5


  อ้างอิง
  1. ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “พระคัมภีร์มอรมอน: ชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรหากปราศจากพระคัมภีร์เล่มนี้”, การประชุมใหญ่สามัญ, ตุลาคม 2017.
  2. หลักคำสอนและพันธสัญญา 84:85.
  3. “หลักธรรมของการปฏิบัติศาสนกิจ: วิธีแบ่งปันประจักษ์พยานอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น,” เลียโฮนา, มีนาคม 2019.
  4. ดู ประธานเอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, “พระกิตติคุณที่แท้จริง บริสุทธิ์ และเรียบง่ายของพระเยซูคริสต์,” การประชุมใหญ่สามัญ, เมษายน 2019.
  5. ดู มัทธิว 11:29.