ข้อมูลนำเสนอการอบรมประวัติครอบครัว

  ใช้การนำเสนอนี้ในวอร์ด สเตค หรือการประชุมสภาประสานงาน

  การนำเสนอยาว 13 นาทีรวมมีบทสนทนา

  ผู้นำและสภา (PDF)

  ใช้การนำเสนอนี้ขณะที่ท่านอบรมผู้ให้คำแนะนำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว

  การนำเสนอยาว 16 นาทีรวมมีบทสนทนา

  ผู้ให้คำแนะนำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว (PDF)

  ใช้การนำเสนอนี้ในชั้นเรียนรวมวันอาทิตย์ การประชุมข้อคิดทางวิญญาณ หรือการประชุมสเตคภาคค่ำวันเสาร์

  การนำเสนอยาว 15 นาทีรวมมีบทสนทนา

  สมาชิก (PDF)