ฝ่ายประธานสูงสุดต้อนรับคณะผู้แทนจากคณะกรรมการศาสนาของเวียดนาม

  Phái đoàn từ Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam gặp gỡ Đệ Nhất Chủ Tich Đoàn ngày 4 tháng Sáu năm 2019, tại Tòa Nhà Hành Chính của Giáo Hội.

  ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพบกับคณะผู้แทนที่นำโดยคณะกรรมการศาสนา (CRA) ของเวียดนามเมื่อวันอังคาร  คณะผู้แทนอยู่ในยูทาห์วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีเพื่อเข้าพบผู้นำศาสนจักร ผู้นำรัฐบาล ผู้นำทางศาสนา และผู้นำด้านวิชาการ  กลุ่มดังกล่าวเยี่ยมชมหอสมุดประวัติครอบครัว  ศูนย์สวัสดิการ ศูนย์มนุษยธรรม คลังอธิการกลาง และมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์

  “เรามีความสัมพันธ์ร่วมกันมายาวนานกับคณะกรรมการศาสนาและเจ้าหน้าที่รัฐบาลท่านอื่นๆ ในเวียดนาม” เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองผู้เข้าพบฝ่ายประธานสูงสุดพร้อมคณะผู้แทนกล่าว  “เราปลื้มปีติกับความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งขึ้นด้วยการเยือนของคณะผู้แทนบุคคลสำคัญกลุ่มนี้”

  สมาชิกในคณะผู้แทนได้แก่ นายหวูเจี๊ยนถัง (ประธานซีอาร์เอ) นายเหงียนหูต่วน (กระทรวงมหาดไทย) นายเหงียนดุกหวิน (ผู้อำนวยการแผนกความสัมพันธ์ภายในซีอาร์เอ) นายเหงียนพงถิน (หัวหน้าแผนกสถิติ-งานบริหารทั่วไปซีอาร์เอ) และนายดาวหุยจวง (ผู้ชำนาญการพิเศษในแผนกโปรเตสแตนต์ซีอาร์เอ)

  โดยรวมแล้วซีอาร์เอมีความรับผิดชอบสำคัญหลายด้าน รวมถึงบทบาทการเป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลในการควบคุมดูแลและอนุมัติกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมดในเวียดนาม

  ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายขอบคุณคณะผู้แทนที่ได้ส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนาในเวียดนามและชี้ให้เห็นความสำคัญของเสรีภาพเช่นนั้นสำหรับประเทศต่างๆ ทั่วโลก

  นอกจากนี้คณะผู้แทนยังได้สนทนาถึงการที่สังคมจะขาดครอบครัวที่เข้มแข็งไม่ได้

  “ครอบครัวที่เข้มแข็งทำให้ประเทศเข้มแข็ง” เอ็ลเดอร์กองกล่าว “คนในเวียดนามและสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายต่างเน้นเรื่องครอบครัวและคุณค่าของครอบครัว”

  ประธานกรรมการถังขอบคุณศาสนจักรที่คนของศาสนจักรปฏิบัติตามกฎหมายและทำคุณประโยชน์มากมายต่อสังคมและเวียดนาม