All Articles

  เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ประธานภาคเอเชีย พร้อมด้วยเอ็ลเดอร์วิศิษฐ์  คณาคำ สาวกเจ็ดสิบภาค และประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์ ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ เข้าพบแสดงความยินดีต่อพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
  เราต้องพิสูจน์ค่าควรและเชื่อฟังพระบัญญัติก่อนที่เราจะเข้าพระนิเวศน์ของพระเจ้าได้
  โดยผ่านศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ---ผู้เป็นศาสดาพยากรณ์ และผู้เปิดเผย---พระลักษณะและ พระบุคลิกภาพที่แท้จริงของ พระผู้เป็นเจ้าได้รับการเปิดเผย ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ ของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟู และเราแต่ละคนสามารถรู้ถึง สิ่งเหล่านี้ต้วยตัวเราเอง
  Praiseworthy Music & Spiritual Moments. A musical fireside featuring internationally acclaimed pianist David Glen Hatch. Sunday, July 19, 6:00 pm. at Bangkok North Stake Center (50/33 Moo 4 Chaengwattana Road, T. Pakkret, A. Pakkret, Nonthaburi
  สาวกเจ็ดสิบภาคเอเชียคนใหม่ เอ็ลเดอร์ควน มิง-ชุน และเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต คูมาร์ วิลเลียม
  แผนแห่งความรอดไม่ได้มีไว้สำหรับผู้มีชีวิตอยู่ในขณะนี้เท่านั้นแต่ยังมีไว้เพื่อคนตายที่ไม่มีโอกาสรับแผนดังกล่าวในชีวิตนี้ด้วย การฟื้นฟูการสร้างพระวิหารเกิดขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่ผู้วายชนม์เหล่านี้
  teaser
  เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงในใจเราเหมือนผู้คนของลาโมไนประสบในแอลมาบทที่ 19
  ข้าพเจ้าคงจะไม่ดำรงตำ แหน่งที่ดำรงอยู่ปัจจุบันในศาสนจักรหากไม่ทำ ตามคำ แนะนำ ของเอ็ลเดอร์ฮาโรลด์ บี. ลี
  หากไม่มีความสามารถในการตัดสินใจ เราจะไม่มีโอกาสเรียนรู้และหากไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตเราจะไม่เติบโตทางสติปัญญาหรือทางวิญญาณดังนั้นของประทานแห่งสิทธิ์เสรีจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสูงส่งของเราเราต้องเห็นคุณค่าของประทานอันลำเลิศนี้โดยใช้อย่างฉลาด
  เมื่อเรานึกถึงคริสต์มาส เรามักจะนึกถึงการให้และรับของขวัญของขวัญสามารถเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีที่งดงามได้ แต่ก็สามารถลดความสูงค่าของเทศกาลและหันเหความสนใจของเราไปจากการเฉลิมฉลองการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดในวิธีที่มีความหมายได้เช่นกัน
  พระเจ้าทรงบัญชาให้เราจ่ายส่วนสิบ “เพื่อการสร้างนิเวศน์ของเรา” – ซึ่งคือการสร้างพระวิหาร ความสามารถของเราในการสร้างและทำงานพระวิหารขึ้นอยู่กับส่วนสิบและการบริจาคของสมาชิกศาสนจักร