All Articles

  คำตอบของพระผู้เป็นเจ้าสำ หรับคำ สวดอ้อนวอนของเราไม่ได้มาโดยทันทีเสมอไป—บางครั้งดูเหมือนจะไม่มาเลยด้วยซ้ำ —แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำ หรับบุตรธิดาของพระองค์ แน่นอนว่าวันหนึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนขึ้น และในวันนั้นเราจะรับรู้ถึงคุณความดีและความเอื้ออาทรจากสวรรค์
  การกลับใจเป็นเหมือนมีดตัดทำลายห่วงโซ่แห่งบาปซึ่งผูกมัดและบีบรัดศรัทธาของเรา
  ผมไม่อยากเรียนรู้ แต่ผมก็พอมีมารยาทอยู่บ้าง ผมจึงบอกเชิงปฏิเสธกับผู้สอนศาสนาไปว่า “ขอบคุณครับ แต่นี่ไม่ใช่ทางของผม'
  เพราะเราพระผู้เป็นเจ้า, และแขนของเรามิได้สั้นลง; และเราจะแสดงปาฏิหาริย์, เครื่องหมาย, และการอันน่าพิศวง, แก่คนทั้งปวงผู้ที่เชื่อในนามของเรา.
  บิดาจึงตอบว่า ‘ลูกเอ๋ย ลูกอยู่กับพ่อตลอดเวลา สิ่งของทั้งหมดของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้ว แต่นี่เป็นเรื่องสมควรที่เราจะชื่นชมยินดีและรื่นเริง เพราะน้องคนนี้ของลูกตายไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ยังได้พบกันอีก’ (ลูกา 32-15:31)
  พระเจ้าทรงจัดหาวิธีให้เรารู้สึกถึงความรักในครอบครัวซึ่งสามารถดำรงอยู่ชั่วกาลนาน คนหนุ่มสาวในศาสนจักรทุกวันนี้กำลังรู้สึกว่าใจพวกเขาหันไปหาครอบครัว พวกเขากำลังค้นหาชื่อสมาชิกครอบครัวผู้ไม่มีโอกาสได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดในชีวิตนี้
  พระเจ้าทรงคาดหวังให้ท่านและข้าพเจ้าทำงานประวัติครอบครัวของเราให้ดี ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำหากเราจะทำงานของเราให้ดีคือมีพระวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์สถิตกับเรา เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเท่าที่เรารู้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไร พระองค์จะทรงเปิดทางให้เกิดสัมฤทธิผลในพรที่เราแสวงหาอย่างจริงจังด้วยความขยันหมั่นเพียร
  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะแสวงหาโอกาสเป็นพิเศษที่จะเป็นเพื่อนและครูพี่เลี้ยงในการอ่านพระคัมภีร์กับผู้ที่เพิ่งเริ่มการเดินทางของพวกเขาในพระคัมภีร์ จากนั้นเราทุกคนจะพร้อมใจกันกล่าวว่า “พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์
  สมอต้องมั่นคง แข็งแรง และได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้พร้อมใช้เมื่อจำเป็น นอกจากนี้ สมอต้องยึดอยู่กับรากฐานที่สามารถทานน้ำหนักของแรงต้านได้
  พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างของการรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พระชนม์ชีพที่ดีพร้อมของพระองค์อุทิศให้แก่การรับใช้พระบิดาบนสวรรค์และบุตรธิดาทุกคนของพระบิดา จุดประสงค์เดียวกันของพระบิดาและพระบุตรคือมอบของประทานแห่งความเป็นอมตะและพรแห่งชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราทุกคน (ดู โมเสส 1:39)
  เพราะพระองค์ทรงรักเรา พระองค์จึงประทานราวเหล็ก—พระคัมภีร์และถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อเรายึดพระวจนะ ของพระผู้เป็นเจ้าไว้แน่นตลอดเวลาเราจะรู้สึกถึงความรักของพระองค์ เราจะได้รับการดลใจที่จำเป็น เราจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างลึกซึ้ง และไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตนิรันดร์ของเราอย่างปลอดภัย
  พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสอนดังนี้ “เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา คนนั้นจะได้ชีวิตรอด” (ลูกา 9:24)