All Articles

  ในการช่วยพระคริสต์ เราต้องทำงานด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันและประสานสอดคล้องกันโดยสมบูรณ์ ทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกการเรียกมีความสำคัญเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้พระเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์
  “ต่อมาพระเจ้าทรงทดลองอับราฮัม และตรัสกับท่านว่า ‘อับราฮัม’ ท่านทูลว่า ‘ข้าพระองค์อยู่ที่นี่’ พระองค์ตรัสว่า ‘จงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัคบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารัก ไปยังดินแดนโมริยาห์ และถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชา บนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า’…”
  วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับคำ แนะนำ มาเป็นเวลาหลายปีให้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยการออมเงินไว้จำนวนหนึ่ง การทำเช่นนั้นจะเพิ่มความรู้สึกอุ่นใจและความผาสุกอย่างมิอาจประมาณ ทุกครอบครัวมีความรับผิดชอบจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับตนเองในขอบเขตที่เป็นไปได้
  กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษาสามารถเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ ดังนั้นจงเริ่มก้าวแรก ท่านไม่เดียวดาย—พระบิดาบนสวรรค์จะประทานพรท่าน!
  คำตอบของพระผู้เป็นเจ้าสำ หรับคำ สวดอ้อนวอนของเราไม่ได้มาโดยทันทีเสมอไป—บางครั้งดูเหมือนจะไม่มาเลยด้วยซ้ำ —แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำ หรับบุตรธิดาของพระองค์ แน่นอนว่าวันหนึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนขึ้น และในวันนั้นเราจะรับรู้ถึงคุณความดีและความเอื้ออาทรจากสวรรค์
  การกลับใจเป็นเหมือนมีดตัดทำลายห่วงโซ่แห่งบาปซึ่งผูกมัดและบีบรัดศรัทธาของเรา
  ผมไม่อยากเรียนรู้ แต่ผมก็พอมีมารยาทอยู่บ้าง ผมจึงบอกเชิงปฏิเสธกับผู้สอนศาสนาไปว่า “ขอบคุณครับ แต่นี่ไม่ใช่ทางของผม'
  เพราะเราพระผู้เป็นเจ้า, และแขนของเรามิได้สั้นลง; และเราจะแสดงปาฏิหาริย์, เครื่องหมาย, และการอันน่าพิศวง, แก่คนทั้งปวงผู้ที่เชื่อในนามของเรา.
  บิดาจึงตอบว่า ‘ลูกเอ๋ย ลูกอยู่กับพ่อตลอดเวลา สิ่งของทั้งหมดของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้ว แต่นี่เป็นเรื่องสมควรที่เราจะชื่นชมยินดีและรื่นเริง เพราะน้องคนนี้ของลูกตายไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ยังได้พบกันอีก’ (ลูกา 32-15:31)
  พระเจ้าทรงจัดหาวิธีให้เรารู้สึกถึงความรักในครอบครัวซึ่งสามารถดำรงอยู่ชั่วกาลนาน คนหนุ่มสาวในศาสนจักรทุกวันนี้กำลังรู้สึกว่าใจพวกเขาหันไปหาครอบครัว พวกเขากำลังค้นหาชื่อสมาชิกครอบครัวผู้ไม่มีโอกาสได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดในชีวิตนี้
  พระเจ้าทรงคาดหวังให้ท่านและข้าพเจ้าทำงานประวัติครอบครัวของเราให้ดี ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำหากเราจะทำงานของเราให้ดีคือมีพระวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์สถิตกับเรา เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเท่าที่เรารู้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไร พระองค์จะทรงเปิดทางให้เกิดสัมฤทธิผลในพรที่เราแสวงหาอย่างจริงจังด้วยความขยันหมั่นเพียร
  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะแสวงหาโอกาสเป็นพิเศษที่จะเป็นเพื่อนและครูพี่เลี้ยงในการอ่านพระคัมภีร์กับผู้ที่เพิ่งเริ่มการเดินทางของพวกเขาในพระคัมภีร์ จากนั้นเราทุกคนจะพร้อมใจกันกล่าวว่า “พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์