ข้ามการนำทางหลัก

วิสัยทัศน์ภาคเอเชีย

วิสัยทัศน์ภาคเอเชียปี 2018
วิสัยทัศน์ภาคเอเชีย วิสัยทัศน์ภาคเอเชียปี 2018

บทความล่าสุด

พระองค์จึงทรงต้อนรับท่านกลับมาที่โต๊ะศีลระลึกทุกสัปดาห์ โดยประทานโอกาสให้ท่านเป็นพยานต่อพระองค์อีกครั้งว่าท่านจะระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา
ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2018 สิริอายุ 90 ปี
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
Henry B. Eyring - I pray that wherever we are and whatever duties we have in the priesthood of God, we will be united in the cause to bring the gospel to all the world.
ข้าพเจ้าทราบว่าขณะที่เรายังคงเตรียมพร้อมและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในศาสนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมทางวิญญาณและสิ่งสำคัญที่สุดในสัปดาห์ของเรา
ข้าพเจ้าทราบว่าขณะที่เรายังคงเตรียมพร้อมและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในศาสนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมทางวิญญาณและสิ่งสำคัญที่สุดในสัปดาห์ของเรา
เราทั้งหลายผู้มาหาพระคริสต์และรับศาสนพิธีบัพติศมา ทำพันธสัญญาว่าจะยืนเป็นพยานถึงพระองค์ “ทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่งที่ท่านอยู่”
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับโครงการทำความดี 25 วิธีตลอด 25 วัน
เรียนรู้วิธีทำงานประวัติครอบครัวมากขึ้นได้ที่นี่