ข้ามการนำทางหลัก

ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

การถ่ายทอดพิเศษทั่วโลกเพื่อแนะนำฝ่ายประธานสูงสุดชุดใหม่ ในวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 2018
ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด การถ่ายทอดพิเศษทั่วโลกเพื่อแนะนำฝ่ายประธานสูงสุดชุดใหม่ ในวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 2018

บทความล่าสุด

ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2018 สิริอายุ 90 ปี
“ความรับผิดชอบของเราคือก้าวหน้าจากการเป็นคนธรรมดาให้กลายเป็นคนมีความสามารถ จากความล้มเหลวกลายเป็นความสำเร็จ”
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
Elder James J. Hamula of the Seventy
ข้าพเจ้าทราบว่าขณะที่เรายังคงเตรียมพร้อมและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในศาสนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมทางวิญญาณและสิ่งสำคัญที่สุดในสัปดาห์ของเรา
เราทั้งหลายผู้มาหาพระคริสต์และรับศาสนพิธีบัพติศมา ทำพันธสัญญาว่าจะยืนเป็นพยานถึงพระองค์ “ทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่งที่ท่านอยู่”
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับโครงการทำความดี 25 วิธีตลอด 25 วัน
เรียนรู้วิธีทำงานประวัติครอบครัวมากขึ้นได้ที่นี่
ในฐานะคู่แต่งงานวัยหนุ่มสาวที่มีความสุข เราย้ายเข้าไปเช่าอพาร์ตเมนต์ห้องเล็กๆ อยู่ เรามีที่นอนโฟมบนพื้นเป็นเตียง และอื่นๆ อีกเล็กน้อย แม็กซีนหารายได้ให้เราเป็นส่วนใหญ่ของปีนั้นจนกระทั่งเคทลูกสาวที่น่ารักของเราเกิดในเดือนตุลาคม จากนั้นเราอยู่ด้วยรายได้จำกัดจำเขี่ยติดต่อกัน 15 เดือน