ข้ามการนำทางหลัก

บทความล่าสุด

ขณะที่เรามุ่งความสนใจไปที่พระ วิหารและงานประวตั ิครอบครัวอย่างแข็งขนั เราจะสัมผสั ถึงพระวิญญาณ และ ครอบครัวและศรัทธาของเราในพระเจา้ พระเยซูคริสต์จะไดรั้บการเสริมกำ􀃎 ลงั
เราทั้งหลายผู้มาหาพระคริสต์และรับศาสนพิธีบัพติศมา ทำพันธสัญญาว่าจะยืนเป็นพยานถึงพระองค์ “ทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่งที่ท่านอยู่”
เรียนรู้วิธีทำงานประวัติครอบครัวมากขึ้นได้ที่นี่
ในฐานะคู่แต่งงานวัยหนุ่มสาวที่มีความสุข เราย้ายเข้าไปเช่าอพาร์ตเมนต์ห้องเล็กๆ อยู่ เรามีที่นอนโฟมบนพื้นเป็นเตียง และอื่นๆ อีกเล็กน้อย แม็กซีนหารายได้ให้เราเป็นส่วนใหญ่ของปีนั้นจนกระทั่งเคทลูกสาวที่น่ารักของเราเกิดในเดือนตุลาคม จากนั้นเราอยู่ด้วยรายได้จำกัดจำเขี่ยติดต่อกัน 15 เดือน
ชมบันทึกการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 187 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกภาคการประชุมได้ที่นี้
พระวิหารแต่ละแห่งเป็นพระนิเวศน์อันบริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และว่าในนั้นเราแต่ละคนอาจเรียนรู้และรู้ถึงพลังอำนาจของความเป็นพระผู้เป็นเจ้า
Published on Jul 11, 2012 A woman bears testimony of the sealing powers of the priesthood.
กิจกรรมทั้งหมดในศาสนจักรคือการเห็นชายหญิงกับลูกๆ ของพวกเขามีความสุขที่บ้าน ผนึกกันเพื่อกาลเวลาและชั่วนิจนิรันดร์