แหล่งเรียนรู้พระกิตติคุณ (LDS.org)

แหล่งช่วยสำหรับสมาชิกเพื่อเรียนรู้พระกิตติคุณบนเว็บ นี้เป็นบางส่วนที่ใช้เป็นประจำ:

สำหรับสื่อมวลชน (MormonNewsroom.in.th)

แหล่งข้อมูลฉบับทางการ สำหรับสื่อมวลชน ผู้นำความคิด และบุคคลทั่วไป

Family History (FamilySearch.org)

These resources will help you find out more about your ancestors.